Visst går det att bada i Minneberg!

Badvattenkvaliteten i Minneberg klassades som utmärkt under hela 2019.

Med anledning av en artikel i en av Brommatidningarna har det kommit frågor till Samfällighetens styrelse från några boende i Minneberg angående vattenkvaliteten i Ulvsundasjön. Styrelsen har varit i kontakt med miljöförvaltningen i Stockholms stad. Budskapet från miljöförvaltningen är i korthet att det går utmärkt att bada i Minneberg.

Vi publicerar här det svar som styrelsen fått från staden:

Den artikel som hänvisas till i mailet rör en utredning gällande analys av perfluorerade ämnen (så kallade PFAS) som hamnat i bottensedimenten i bland annat Ulvsundasjön. Rapporten (bilaga 1) och det tjänsteutlåtanden som varit uppe i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-17 som punkt 13 hittar du på insyn: https://insynsverige.se/stockholm-miljo/protokoll?date=2019-12-17). 

Proverna är tagna i de djupaste delarna av respektive sjö (eg. olika bassänger av Mälaren). I djuphålorna ansamlas de föroreningar som sedimenterar. Anledningen att det finns föroreningar i Ulvsundasjöns sediment är att vattnet från Bällstaån och Bällstaviken bromsa upp här och tillåts att sedimentera. En annan anledning till att höga halter påträffats är att det länge funnits olika verksamheter i området som tillfört föroreningar till mark och vatten. PFAS som är svårnedbrytbar har hittats vid gamla brandövningsplatser i anslutning flygplatser (Bromma och Barkarby) samt vid skrotar i området. Dessa ämnen utlakas bland annat ut från marken till vattnet varför det tar tid att få bukt med föroreningarna.

Provtagning av bottensediment sker inte årligen utan med 5-10 års mellanrum då processerna är långsamma. Den senaste provtagningen skedde 2017. I den specifika artikeln är det just PFAS som var i fokus, men det finns även en undersökning med analys i flera punkter och av fler ämnen i Ulvsundasjön från samma år. Stockholms stad genomför däremot månatligen provtagning av vattnet i Ulvsundasjön. Vattnet analyseras för PFAS och metaller. I vattenprovtagningen är det just PFAS som är förhöjt i jämförelse mot gällande gränsvärden. Gällande gränsvärden gäller dock livet i vattnet dvs fiskar och djur som lever i vattnet och inte för oss människor som badar i vattnet ibland. För PFOS (ett PFAS-ämne) är t.ex. gränsvärdet för sjöar 0,65 ng/l.  I Ulvsundasjön har medelhalten för PFOS legat på under 4 ng/l (2015-2018). Gränsvärdet för dricksvatten för PFAS-11 (där PFOS ingår som ett av 11 PFAS) är 90 ng/l. I Ulvsundasjön har uppmätt årsmedelhalt av 10 PFAS legat mellan 8-14 ng/l. Proverna är tagna ungefär i mitten av sjön. 
Vid Minneberg genomförs provtagning av badvattenkvalitet under badsäsong. I denna provtagning sker kontroll av bakteriehalter för att se att vattnet inte orsakar magsjuka. I dessa mätningar brukar vattnet klassas som tjänligt för bad. Endast vid två tillfällen under perioden 2019-2016 har badet klassats som otjänligt p.g.a. av förhöjda bakteriehalter och klassas därför som utmärkt badvattenkvalitet. (Information om detta finner ni i länken nedan klicka på Mälaren, Minneberg för att få mer info https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-stockholms-kommun.html# )

Så det ni bör ha i åtanke är att Stockholm stad bedriver provtagningar med olika syften. Dels provtagningar för att se att vattenkvalitet är tillräckligt god för livet i sjön och dels för att kontrollera att vattenkvaliteten är tjänlig för bad. När provtagning visar att vattenkvaliteten inte är tillräcklig arbetar vi för att få till åtgärder för att förbättra den. Det gör vi genom tillsyn av verksamheter som kan ge upphov till föroreningar, sanera förorenad mark, spåra läckage och felkopplingar på avloppsnätet, rena dagvatten mm. Ni bör också vara medvetna om att när man badar så kommer man sällan i kontakt med de mest förorenade bottnarna då föroreningarna oftast ansamlas på djupare bottnar där de inte påverkas av fartygsrörelser och vågor mm.

För information om andra ämnen än PFAS i Ulvsundasjön se miljöbarometern; http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/ulvsundasjon/ballstaviken-ulvsundasjon/ (uppdatering av värdena pågår, här ligger även sedimentrapporten från 2017) 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.