Ekonomi utbyggnad P2

Ekonomi utbyggnad P2

Kort om ekonomi kring utbyggnad

Planen på utbyggnad om cirka 70 nya p-platser bygger till stora delar på det förslag som varit aktuellt för ett antal år sedan. Kostnaden är beräknad enligt tidigare erhållna anbud med hänsyn tagen till kostnadsutveckling och förväntad prisutveckling.

Vid föregående tillfälle gavs löfte om att boende utan bil inte skulle drabbas av ökade kostnader, endast p-platsinnehavare skulle få en hyreshöjning på ett hundra kronor i månaden. Nu kommer det inte behöva bli några höjningar vare sig för nya p-platser eller befintliga p-platsinnehavare.

Hur är detta möjligt?

Den viktigaste faktorn är att räntan nu är mycket lägre oavsett om samfälligheten lånar till finansieringen via bank eller direkt av våra bostadsrättsföreningar. Utöver detta spelar följande faktorer in:

  • Bostadsrättsföreningarna har en mycket bättre ekonomi än förra gången
  • Byggkostnaden har blivit tjugo procent lägre p g a att all moms är avdragsgill
  • Avskrivningstiden har enligt rekommendation från HSB ökat från 88 år till 120 år

I Minneberg är balansomslutningen cirka 750 miljoner och en tänkt garageutbyggnad ökar omslutningen till som mest 770 miljoner eller mindre än tre procent. En ökad ekonomisk belastning som måste anses som mycket liten. Även den ökade driftskostnaden blir låg då garagen hänger ihop. Dessutom finns möjlighet till energibesparing med hjälp av solceller, där en separat utredning pågår kring detta.

Kalkyl och finansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats I: Nytt garage på 16,5 miljoner kronor är en liten ökning av det totala värdet

Nuvarande avskrivningar i Minneberg är årligen på 5,8 miljoner kronor.
Tillkommande avskrivning på 160 tusen kronor är inget jättestort engagemang. Nuvarande räntekostnad i Minneberg är årligen 4 miljoner kronor.
Tillkommande räntekostnad med aktuell nivå 0,5% årligen på 80 tusen kronor är en blyg- sam ökning av den totala räntekostnaden.

Slutsats II: Så länge räntorna är så låga behövs ingen höjning av p-platshyrorna

Intäkten för 70 nya platser överstiger drift – och kapitalkostnad med god marginal.
Tvärtom med det ränteläge som rått under en tid så har p-platserna gått med överskott. Detta överskott har kommit alla boende till del. Ränteläget behöver öka 5-6 gånger innan det nns minsta anledning att överväga en avgiftsändring. Förutsatt att ingen amortering sker ger snittränta på 3,15% breakeven. Sker en amortering på planerade15 år skjuts kom- mande avgiftshöjningar ytterligare på framtiden.

Slutsats III: Om räntenivån förändras mycket så skulle avgiften behöva en justering oavsett om vi har 527 eller 597 platser.

Not: Minnebergs samfällighet har anlitat CM Konsult och Svefa för projektering och kalkyl