Fyra Brf ingår i samfälligheten

Fyra bostadsrättsföreningar ingår i Minnebergs samfällighet. För att komma till respektive bostadsrättsförenings webb, klicka på knapparna nedan.

Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan och så Minnebergs samfällighetsförening. Hur hänger de ihop? Och vem gör egentligen vad?

I Minneberg finns fyra bostadsrättsföreningar som tillsammans har en samfällighet. En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Den gemensamma egendomen
som det handlar om i Minneberg innefattar bland annat gemensamma lokaler (samlingslokaler, motionslokal, tekniska lokaler etc), parkeringsgarage, energisystem, sopsugsanläggning, miljöhus, bredband och vissa markområden. Denna gemensamma egendom kallas gemensamhetsanläggning. Den har inrättats av Lantmäteriet vid en så kallad lantmäteriförrättning.

Minnebergs samfällighetsförening är den juridiska personen som förvaltar den gemensamma egendomen – det vill säga samfälligheten. Ägarna till de fastigheter som har andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Det betyder att de juridiska personerna Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan är medlemmar i Minnebergssamfällighetsförening. Dessa företräds av styrelserna för respektive bostadsrättsförening.

Som boende i Minneberg är du alltså medlem i din bostadsrättsförening, medan din bostadsrättsförening är medlem i Minnebergs samfällighetsförening. Det är alltså
fysiska personer – innehavare av lägenheter – som är medlemmar i varje bostadsrättsförening, medan det är juridiska personer – fyra bostadsrättsföreningar – som är medlemmar i samfällighetsföreningen.

Således finns det fem föreningar att hålla reda på, fyra bostadsrättsföreningar och en samfällighetsförening. Vi brukar förkortat kalladen senare samfällighet, men det är egentligen fel, eftersom samfällighet och samfällighetsförening är olika saker.

Var och en av dessa fem föreningar är separata juridiska personer och har en egen styrelse och egna årsstämmor. Boende i varje bostadsrättsförening utser styrelsen vid årsstämman.
I anslutning till Brf Svartviks, Brf Tangens, Brf Tranans och Brf Sandviks årsstämmor är det de nyvaldastyrelserna som vid respektive konstituerande styrelsemöte nominerar kandidater till styrelseposter i samfälligheten som sedan väljs av ombud för respektive bostadsrättsförening vid samfällighetsföreningens stämma.

För dig som bor i Minneberg är det främst din egen bostadsrättsförening som du har kontakt med i olika frågor. Allt som rör din lägenhet, fastigheten där du bor och markområdet runt ditt boende hanteras av din bostadsrättsförening.

Gemensam förvaltning
För att underlätta för oss alla i Minneberg har alla fem föreningarna ett gemensamt förvaltningsavtal med HSB som ger stöd i förvaltningen både av bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningen kring allt från ekonomi till fastighetsförvaltning. Som boende har du
ofta främst kontakt med HSB kund- och medlemsservice eller våra förvaltare på panncentralen här i Minneberg.

Minnebergsbladet ges ut av Minnebergs samfällighet i samarbete med Brf Sandvik, Brf
Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan.

Vad är en
bostadsrättsförening?


En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Varje bostadsrättsförening har också sina egna stadgar.


Vad är en samfällighet /
samfällighetsförening?


En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Samfälligheten ägs av ägarna till fastigheterna. En samfällighetsförening är en juridisk person som förvaltar en samfällighet.

Den viktigaste lagen som berör samfälligheter är Samfällighetslagen. Samfällighetsföreningen har också sina egna stadgar.